Regulamin

§ 1. Definicje

Regulamin - niniejszy dokument
Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresami zostanaktorem.com

Właściciel - właściciel serwisu (spółka Appk.io sp z o.o. sp.k.)
Administrator – administrator zarządzający serwisem
Użytkownik - Osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu

Rejestracja - proces dodania do bazy danych serwisu informacji dobrowolnie podanych przez Użytkownika - w szczególności adresu email, miejsca zamieszkania, daty urodzenia - skutkujący utworzeniem Konta, chronionego hasłem.

Konto, Profil - integralna część i podstawowa Usługa Serwisu polegająca na stworzeniu przez Użytkownika, po udanym procesie Rejestracji i dodaniu do bazy danych, w której obrębie może zamieszczać́ i prezentować́ Materiały, Treści i Dane, a także zarządzać́ nimi. Wszelkie elementy zamieszczone w obrębie Profilu Użytkownik zamieszcza samodzielnie i dobrowolnie.

Usługa - każde świadczenie wykonywane przez Serwis na rzecz Użytkownika w ramach jego uczestnictwa. Usługi dzielone są na podstawowe, oraz płatne, dodatkowe, które aktywowane są na wyraźne życzenie Użytkownika po dokonaniu dodatkowej płatności.

Materiały, Treści - wszelkie treści multimedialne oraz informacje, w szczególności fotografie, filmy video, nagrania audio oraz transmisje, wpisy, komentarze, wiadomości i wypowiedzi, zamieszczane lub transmitowane przez Użytkownika samodzielnie oraz dobrowolnie poprzez swoje Konto i Profil.

Dane – dane osobowe, informacje, takie jak adres email, dane personalne podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji i podczas dalszego korzystania z Serwisu, data i czas wykonywania akcji, a także dane gromadzone automatycznie przez oprogramowanie serwisu (adres IP, specyfikacja urządzeń uzyskujących dostęp do Serwisu)

§ 2. Informacje Podstawowe

 1. Właścicielem Serwisu jest spółka Appk.io sp z o.o. sp.k.z siedzibą w 35-064 Rzeszów, Jana Matejki 6.
 2. Nazwa serwisu, jego koncepcja, elementy grafiki, loga, znaki handlowe, znaki usług, oprogramowanie oraz baza danych podjegają ochronie prawnej
 3. Korzystając z Serwisu oświadczasz iż przeczytałeś(aś), zrozumiałeś(aś) i zgodziłeś(aś) się na warunki i postanowienia zawarte w Regulaminie w jego obecnej formie
 4. Administratorem Danych (decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Dane), podanych przez Użytkownika podczas rejestracji jest tylko i wyłącznie Właściciel Serwisu
 5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć Konto i zaprzestać publikowania, wyświetlania jego Danych i Materiałów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania Konta znajdują się w punkcie § 7. niniejszego Regulaminu.
 6. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania odpowiedniego urządzenia pozwalającego przeglądać treści internetowe, w tym przeglądarki internetowej w możliwie najaktualniejszej wersji, obsługującej i akceptującej pliki cookies oraz obsługującej język javascript i technologię HTML5. Korzystanie z przeglądarki, która nie spełnia tych wymogów może powodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na zapisywanie plików cookies w swoim urządzeniu.

§ 3. Uprawnienia i Obowiązki Właściciela

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do:
 • gromadzenia i przetwarzania Danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji i w ciągu dalszego używania Serwisu, zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane gromadzone i przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz funkcjonowania Serwisu. Właściciel zobowiązuje się do nie udostępniania Danych, Materiałów i Treści żadnych innym podmiotom ani osobom trzecim, z wyłączeniem podmiotów wyszczególnionych w niniejszym regulaminie, z którymi zawarta została stosowna umowa oraz podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego i międzynarodowego (np. Policja).
 • dokonania cesji, w części lub całości, własności Serwisu, bądź wszelkich lub poszczególnych praw i obowiązków związanych z prowadzeniem i administrowaniem Serwisu, bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika

§ 4. Uprawnienia i Obowiązki Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części Regulaminu w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Aktualna treść Regulaminu zamieszczona zostanie pod niniejszym adresem internetowym. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza zgodę wszelkie warunki i postanowienia zawarte w nowym tekście. W gestii Użytkownika leży sprawdzanie czy w Regulaminie nie zaszły zmiany oraz zapoznanie się z nimi.
 • odmowy Rejestracji i/lub publikacji Materiałów i Danych oraz dostępu do części lub całości Usług przez Użytkownika
 • czasowego lub trwałego zablokowania Konta Użytkownika; trwałego usunięcia Konta Użytkownika bez wcześniejszego uprzedzenia, z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące blokady lub usunięcia Konta znajdują się w punkcie § 7. Regulaminu.
 • czasowego lub trwałego zablokowania dostępu do Materiałów, Treści oraz Danych lub trwałego usunięcia tychże bez wcześniejszego uprzedzenia, z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika.
 • czasowej lub trwałej odmowy Rejestracji i/lub publikowania Materiałów i Danych, oraz dostępu do części lub całości Usług z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika.
 • zażądania od Użytkownika potwierdzenia wiarygodności opublikowanych Materiałów i Danych. Sposób potwierdzenia ustalany jest indywidualnie i nie jest ograniczony żadnymi ramami czasowymi. W czasie weryfikacji wiarygodności Konto Użytkownika może zostać czasowo zablokowane wraz z dostępem do części Usług świadczonych przez Serwis.
 • • wglądu w Dane, Materiały i Treści zamieszczane i transmitowane przez Użytkownika na łamach Serwisu
 • czasowego lub trwałego zawieszenia działania Serwisu, całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, stosowania przerw technicznych, przeprowadzania konserwacji uniemożliwiających stałe lub czasowe korzystanie z Usług bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkownika. Administrator dołoży wszelkich starań aby przerwa w działaniu Serwisu w takich sytuacjach była jak najkrótsza.
 • usuwania i modyfikowania wszelkich Danych i Treści zamieszczanych przez Użytkownika, a także elementów jego Profilu, o ile nie są zgodne z Regulaminem lub subiektywnie niestosowne do publikacji na łamach Serwisu
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • autentyczność, rzetelność oraz prawdziwość Danych i innych treści publikowanych przez Użytkowników w Serwisie i między sobą
  • zdarzenia oraz stosunki pomiędzy Użytkownikami, zarówno poza Serwisem jak i na jego łamach
  • możliwą utratę środków finansowych Użytkownika w przypadku zaistnienia czynników niezależnych od Administratora, w szczególności działania siły wyższej, awarii sprzętowych lub działań bądź zaniedbań osób trzecich, mających wpływ na działanie Serwisu
  • włamania na Konta, kradzieże Kont oraz skutki korzystania z Konta przez osoby inne niż jego Użytkownik
  • wykorzystywanie przez osoby trzecie Materiałów, Treści i Danych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, w tym powielanie, udostępnianie i publikowanie na łamach innych serwisów internetowych, bądź w pozostałych mediach bez zgody Użytkownika
  • utratę zgromadzonych Danych, Kredytów, Materiałów i Treści Użytkownika, w przypadku awarii sprzętowych, sieci lub na skutek działania osób trzecich
  • błędy, defekty, kasację, opóźnienia wykonywania połączeń lub operacji, utrudnienia, kradzieże, nieautoryzowany dostęp lub zmiany wynikłe w trakcie tymczasowej niedostępności Serwisu z powodu konserwacji lub innych powodów technicznych.
  • wadliwe działanie, uszkodzenia lub inne problemy dotyczące lini tefelonicznych, usług, systemów komputerowych, serwerów lub providerów, sprzętu komputerowego lub przenośnego oraz nieprawidłowe działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności
  • wszelkie transakcje finansowe i niefinansowe dokonywane pomiędzy Użytkownikami poza lub na łamach Serwisu
  • zawartość merytoryczną Materiałów i Treści zamieszczanych i Transmitowanych przez Użytkownika.
  • jakiekolwiek Materiały Użytkownika lub Materiały, oprogramowanie lub aplikacje z innych serwisów, które mogą zostać opublikowane w Serwisie lub udostępnione przez Użytkowników Serwisu.
 2. Pomimo tego iż Materiały i Treści przeznaczone dla osób powyżej osiemnastego roku życia są akceptowane, Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o ich stosowności. Materiały i Treści naruszające polskie i międzynarodowe prawo będą bezwzględnie usuwane a fakt ich publikowania, przesyłania lub transmitowania zgłoszony organom ścigania.
 3. Administrator zapewnia iż dołoży wszelkich starań, aby Dane Użytkownika były strzeżone właściwie, tj. w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i innymi rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 4. Odwołania do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji, poprzez znak towarowy, nazwę, manufakturę, dostawcę lub inne, nie świadczy o sponsoringu, popraciu lub rekomendacji oraz jakimkolwiek powiązaniu z Serwisem.
 5. Administrator nie może zagwarantować i nie obiecuje żadnych określonych rezultatów wynikających z korzystania z Serwisu.

Administrator nie twierdzi i nie gwarantuje że materiały i treści na stronie są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne lub wolne od błędów oraz że Serwis lub jego serwery lub aplikacje są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów.

§ 4. Uprawnienia i Obowiązki Użytkownika

 1. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza że:
 • przeczytał, zrozumiał i w pełni zaakceptował wszystkie postanowienia Regulaminu. Dalsze korzystanie z Serwisu wraz ze wszelkimi materiałami i treściami dostępnymi poprzez domenę zostanaktorem.com oznacza akceptację aktualnej treści Regulaminu.
 • przeczytał, zrozumiał i w pełni zaakceptował Politykę Prywatności Serwisu
 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela
 • wszystkie podane Dane zostały przekazane dobrowolnie, samodzielnie, są autentyczne i zgodne z prawdą oraz z obowiązującym polskim i międzynarodowym prawem
 • używa Serwisu wyłącznie do prywatnego lub komercyjnego użytku.
 • ponosi pełną odpowiedzialność za każdy rodzaj aktywności jaki ma miejsce na Koncie i zobowiązuje się do zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa zapobiegających dostępowi do Konta innym osobom, w tym niepodawania hasła dostępu do Konta. Każde naruszenie bezpieczeństwa lub nieautoryzowane użycie Konta musi zostać natychmiast zgłoszone Administratorowi.
 • ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Administratora lub Serwis wynikające z nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika
 • pobierając lub w jakikolwiek inny sposób zdobywając Materiały, Dane, oprogramowanie z lub poprzez Serwis, robi to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia urządzeń przenośnych lub systemów komputerowych, utraty danych lub inne szkody wynikające z ich użycia.
 • posiada wszelkie wymagane majątkowe prawa autorskie do Materiałów, Treści oraz prezentowanych wizerunków
 • wszystkie publikowane, przesyłane i transmitowane Materiały i Treści:
  • zostały przekazane dobrowolnie i samodzielnie
  • nie naruszają obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego
  • nie naruszają postanowień ninejszego Regulaminu
  • nie naruszają praw ani dóbr osobistych osób trzecich, praw autorskich, znaków handlowych, lub innych praw publicznych, majątkowych, osobistych, własnościowych.
  • są zgodne z zasadami współżycia społecznego i nie noszą cech wulgarnych, obraźliwych, obelżywych, podżegających, nękających, obscenicznych, nienawistnych, stwarzających zagrożenie, dyskryminujących oraz takich, które Administrator subiektywnie uzna za niestosowne, niewłaściwe lub sprzeczne z normami moralnymi
  • stanowią prywatne opinie i poglądy za których treść i formę ponosi wyłączną odpowiedzialność
  • przedstawiają wizerunek własny lub osób trzecich, które wyraziły na to zgodę. Użytkownik oświadcza tymsamym iż jest świadomy odpowiedzialności jaką niesie publikowanie i transmitowanie Danych i wizerunku osób trzecich bez ich zgody
  • udziela Administratorowi licencji na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie oraz zwielokrotnianie w/w treści nieodpłatnie i bezterminowo
 • ponosi wszelką odpowiedzialność za Materiały i Treści, oraz ich zawartość merytoryczną, które są przez niego zamieszczane, publikowane, przesyłane, transmitowane w Serwisie lub poprzez niego. Użytkownik nie może udostępniać lub przekazywać Materiałów, które nie są jego własnością lub do których nie ma praw na udostępnianie.
 • przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Administrator może, lecz nie jest zobowiązany, zapoznawać się z Materiałami i Treściami Użytkownika i może je usunąć lub zmodyfikować (bez uprzedniego powiadomienia) z jakiegokolwiek lub bez powodu
 • nie będzie prowadził działań szkodliwych wobec Właściciela, Serwisu, Administratora oraz innych Użytkowników, wliczając przede wszystkim:
  • używanie, przesyłanie botów, spiderów, wirusów i innych programów o szkodliwym charakterze
  • prowadzenie działań reklamowych (spam)
  • publikowanie treści obraźliwych, znieważających, zawierających groźby, bezpodstawne oskarżenia, wymuszenia i prowokacje
 • nie będzie korzystał z Serwisu w celu:
  • zbierania lub kolekcjonowania adresów email, danych kontaktowych, Danych Użytkownika, lub jakichkolwiek innych danych osobowych
  • zakładania więcej niż jednego Konta Użytkownika, zakładania Konta w imieniu innej osoby lub grupy osób
  • podawania się za inną osobę
  • kopiowania, powielania, reprodukowania, dystrybuowania, nadawania, wyświetlania, sprzedawania, licencjonowania lub w jakikolwiek inny sposób eksploatowania w całości lub w części Materiałów i Treści publikowanych przez innych Użytkowników
  • przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów komercyjnych, reklamowych i promocyjnych, w tym zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów internetowych
  • przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób danych i informacji o osobach trzecich
  • domagania się danych i informacji od innych Użytkowników
  • przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów zawierających wirusy lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy stworzone w celu zakłócania, ograniczania lub uniemożliwiania funkcjonowania Serwisu, oprogramowania lub sprzętu
  • zastraszania i nękania innych osób
  • przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów i informacji, które zawierałyby, namawiały lub dostarczały instrukcji dotyczących działań kryminalnych lub jakichkolwiek innych naruszających polskie i międzynarodowe prawo
  • używania lub prób użycia Kont innych Użytkowników oraz Usług
  • przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów, które w ocenie Administratora są niewłaściwe lub w jakikolwiek sposób ograniczają lub uniemożliwiają innym osobom korzystanie z Serwisu, lub które mogą powodować szkody innym osobom lub Serwisowi
  • organizacji gier losowych, loterii, konkursów z lub bez nagród

Administrator zezwala operatorom publicznych wyszukiwarek na używanie spiderów w celu kopiowania materiałów z Serwisu wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych treści. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania tychże wyjątków w całości lub w pojedynczych przypadkach.

 • Wyraża zgodę na:
  • gromadzenie i przetwarzanie Danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji i w ciągu dalszego używania Serwisu
  • gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie oraz zwielokrotnianie Materiałów i Treści nieodpłatnie i bezterminowo

§ 5. Prawa Własnościowe Materiałów, Treści i Danych

 1. Użytkownik jest właścicielem wszystkich Materiałów, Treści i Danych opublikowanych, udostępnionych, transmitowanych przez niego na łamach Serwisu i ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść.
 2. Pomimo tego iż Materiały i Treści przeznaczone dla osób powyżej osiemnastego roku życia są akceptowane, Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o ich stosowności.
 3. Publikując Materiały, Użytkownik:
 • oświadcza, że posiada uprawnienia lub zgody określone przepisami prawa do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu i nie powoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich
 • wyraża zgodę na automatyczne oznaczanie Materiałów w celach informacyjnych
 • przyjmuje do wiadomości, że kopia Materiałów może być archiwizowana w celach bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 1. Właściciel oraz Administrator w żaden sposób nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie zamieszczonych w Serwisie Materiałów, Treści i Danych.
 2. Administrator może zażądać od Użytkownika potwierdzenia wiarygodności opublikowanych Materiałów i Danych. Sposób potwierdzenia ustalany jest indywidualnie i nie jest ograniczony żadnymi ramami czasowymi. W czasie weryfikacji wiarygodności Konto Użytkownika może zostać czasowo zablokowane wraz z dostępem do części Usług świadczonych przez Serwis.
 3. Serwis daje możliwość zdefiniowania ustawień prywatności dla każdego zamieszczanego Materiału.
  Użytkownik publikując Materiały z ustawioną opcją widoczności “Dla Wszystkich” zezwala Administratorowi na użycie miniatury opublikowanego Materiału w celach promocyjnych a także ma świadomość, że Materiał taki może być widoczny dla osób trzecich.

§ 6. Inne serwisy i materiały

Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów, jak również teksty, fotografie, grafiki, muzykę, dźwięki, wideo, informacje i inne materiały należące lub pochodzące z innych serwisów, zamieszczane, przesyłane i transmitowane przez Użytkowników. Tego typu odnośniki i treści nie są monitorowane, badane i sprawdzane; Administrator nie ponosi za ich treść oraz działanie żadnej odpowiedzialności.Użytkownik decydujący się na opuszczenie Serwisu i/lub korzystanie z nich, używanie, instalowanie oprogramowania i aplikacji z innych serwisów robi to na własne ryzyko mając świadomość, że w takim wypadku Regulamin Serwisu nie obowiązuje. W gestii użytkownika leży zapoznanie się z regulaminem każdego odwiedzanego serwisu. Każdy Materiał a także odnośnik do innego serwisu, który narusza jakiekolwiek prawa lub może powodować szkodliwe działania, należy zgłosić Administratorowi.

§ 7. Blokada / Usunięcie Konta

 1. Administrator może zablokować Konto Użytkownika, czasowo lub trwale, bez wcześniejszego uprzedzenia, z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika. Informacja o nałożeniu blokady na Konto wyświetlana jest Użytkownikowi po zalogowaniu w Serwisie. Okres blokady ustalany jest indywidualnie przez Administratora. Zniesienie blokady następuje automatycznie po upłynięciu ustalonego wcześniej terminu, może też nastąpić wcześniej, pod warunkiem zobowiązania się Użytkownika do zaprzestania działań sprzecznych z Regulaminem i dalszego jego przestrzegania. W okresie nałożonej blokady Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia przez Serwis części Usług, zarówno podstawowych jak i płatnych.
 2. Administrator może również trwale usunąć Konto Użytkownika. Skutkuje to zaprzestaniem świadczenia Usług przez Serwis, zarówno podstawowych jak i dodatkowych, płatnych. Konsekwencją trwałego usunięcia Konta może być, lecz nie musi, odmowa kolejnej Rejestracji i/lub publikacji Materiałów i Danych oraz dostępu do części lub całości Usług przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje Konto i Profil w każdym momencie. Skutkuje to zaprzestaniem świadczenia Usług przez Serwis, zarówno podstawowych jak i dodatkowych, płatnych.
 4. Nie istnieje możliwość transferu dostępu do opłaconych Usług dodatkowych na inne Konto. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po usunięciu Konta (samodzielnie lub przez Administratora) nie jest możliwe ubieganie się o zwrot płatności za płatne Usługi świadczone przez Serwis w czasie przed usunięciem Konta.
 5. W wypadku śmierci Użytkownika, jego Konto zazwyczaj pozostanie aktywne przez określony okres czasu.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na czasowe przetrzymywanie i przetwarzanie przez Właściciela części Materiałów, Treści i Danych usuniętego Konta w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, Administrator i Właściciel zobowiązują się do nie udostępniania Danych, Materiałów i Treści żadnych innym podmiotom ani osobom trzecim, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.